iphone和ipad上 多种程序的功能和应用以及设计都是各有千秋,各有所好,好用好看的同时,为了让更多的人从天文数字的的应用程序中看到并下载这些应用程序,在介绍它们的界 面上就要花很多设计的心思。于是精美的网页设计自然不能忽略,如何诱使你去下载应用程序,自然要在交互和设计上下功夫。下面给大家列举了57个应用程序的 网站页面,下载程序的同时,也别忘记来欣赏一下这些界面,对以后的设计有很大帮助。

1、AirPhones

png1.png

2、Taptaptap

png2.png

3、Tapbots

png3.png

4、Things

png4.png

5、Sourcebits

png5.png

6、Wordpress

png6.png

7、Taptapas

png8.png

8、Egoapp

png7.png

9、Mint

png9.png

10、Appcubby

png10.png

11、Fieldrunners

png11.png

12、Latenitesoft

png12.png

13、Guru

png13.png

14、Tipulator

png14.png

15、Parablox

png15.png

16、Db

png16.png

17、Mobiata

png17.png

18、Gusto

png18.png

19、Cocobox

png19.png

20、Tea round

png20.png

21、iSaidwhat

png21.png

22、Bills

png22.png

23、Billings

png23.png

24、Paraplyapp

png24.png

25、Happy Dangy Diggy

png25.png

26、Supermedia

png26.png

27、Typographyapp

png27.png

28、Ishots

png28.png

29、Poker

png29.png

30、Twiku

png30.png

31、Cellar

png31.png

32、Firetask

png32.png

33、Tile Sudoku

png33.png

34、Birdbrain

png34.png

35、Awesone Note

png35.png

36、Pretty Poo

png36.png

37、

png37.png

38、Easytasker

png38.png

39、Wheel of Tea

png39.png

40、Read me Stories

png40.png

41、Selcukyilmaz

png41.png

42、Junecloud

png42.png

43、Finger

png43.png

44、Foobi

png44.png

45、Notaapp

png45.png

46、Stone Skipper

png46.png

47、Lift

png47.png

48、Codedemocracy

png48.png

49、Glasshouse

png49.png

50、Remember the Milk

png50.png

51、Whisper

png51.png

52、Outpost

png52.png

53、Cookmate

png53.png

54、Pedal Brain

png54.png

55、Ecoki

png56.png

56、PrayerEngine

png57.png

57、Sundance

png58.png